09358505058

خدماتی که ارایه می دهیم

خدمات ما در مجموعه DOFE شامل طراحی و تولید محصول است؛ بیشتر آشنا شوید.
خدمات طراحی 2

تست

خدمات طراحی

طراحی محصول فرآیند آنالیز، تصور، آفرینش راهکار جدی آزمایش، تکرار و اصلاح یک محصول است تا برای محصول است تا برای کاربر نهایی آن آماده باشد. بنابراین اگر بخواهیم تعریف جامعی از طراحی محصول است تا برای کاربر نهایی آن آماده باشد. بنابراین اگر بخواهیم تعریف جامعی از طراحی محصول داشته باشیم "طراحی محصول فرآیند شناسایی یک فرصت بازار، تعریف واضح مشکل، ایجاد راه حل مناسب برای آن مشکل، ارزیابی و اعتبار بخشیدن به راه حل با کاربران کاربران واقعی است".
مهم آن است که اشیا چگونه کار می کنند، چگونه کنترل می شوند و تعامل میان انسان و فناوری چیست، آیا سناریو استفاده از محصول به راحتی توسط کاربران قابل درک است. طراحی محصول نوآوری ها را هدایت می کند، اغلب رقابت پذیری شرکت ها را بهبود می بخشد. رقابت در راستای پیشرو بودن شرکت ها مسیر جدیدی از طراحی را باز می کند.